PL EN DE ES FR RU HR

Rozwój małych gospodarstw. Jak otrzymać dofinansowanie?

Uśmiechnięty rolnik biorący udział w programie Rozwój małych gospodarstw

Rozwój małych gospodarstw. Jak otrzymać dofinansowanie?

30 sierpnia rusza nabór wniosków dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile pieniędzy można otrzymać? Rozwój małych gospodarstw 2023 – wszystko, co warto wiedzieć.

Do kiego skierowany jest program?

Interwencja Rozwój małych gospodarstw skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, które spełniają dwa warunki: mają powierzchnię użytków rolnych do 300 hektarów oraz wielkość ekonomiczną poniżej 25 000 euro. Co ważne, przy obliczaniu wielkości ekonomicznej bierze się pod uwagę uprawy zgłoszone w tym roku do dopłat, a także zarejestrowane zwierzęta. Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie o wartości 120 000 lub 100 000 zł. Dzięki temu poprawi się sytuacja ekonomiczna małych gospodarstw, co pozwoli im konkurować na trudnym rynku, zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej. Wśród szczegółowych celów wymienia się zwiększenie ukierunkowania na badania naukowe, wykorzystanie nowych technologii oraz cyfryzację gospodarstw.

Rozwój małych gospodarstw – jaka kwota wsparcia?

Dofinansowanie przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w kwotach 120 000 zł lub 100 000 zł. Ta pierwsza przysługuje w gospodarstwach rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw, a także w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną. Z kolei kwota 100 000 zł obowiązuje w pozostałych inwestycjach. W obu przypadkach płatność wypłacana jest w dwóch ratach, a maksymalny poziom pomocy to 85% kosztów kwalifikowalnych (a więc wymagany jest wkład własny na poziomie 15%).

Rozwój małych gospodarstw 2023 – przygotowanie biznesplanu

Aby otrzymać wsparcie finansowe, rolnik zobowiązany jest przygotować i złożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, a także zobowiązać się do jego przestrzegania. Biznesplan powinien zawierać koncepcję zmian w gospodarstwie, które zamierza wprowadzić wnioskodawca, aby zwiększyć orientację rynkową gospodarstwa. Wytyczne wymieniają kilka sposobów na zwiększenie orientacji rynkowej, m.in.:

Realizacja założeń biznesplanu powinna nastąpić nie później niż do 3 lat po roku wyjściowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Unijne wsparcie należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, zarówno materialne, jak i niematerialne. Inwestycje obejmują m.in.:

A na co nie można przeznaczyć dofinansowania? Przede wszystkim w ramach programu Rozwój małych gospodarstw nie można zakupić ziemi. Ponadto autorzy projektu nie przewidują wsparcia w zakresie zwierząt futerkowych (za wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji mięsa), roślin wieloletnich na cele energetyczne czy sprzętu pszczelarskiego.

Za co można otrzymać punkty? Kryteria oceny wniosków

Złożone wnioski będą oceniane w systemie punktowym. Uzyskanie mniej niż 3 punktów oznacza, że wnioskodawca nie może otrzymać pomocy finansowej. Punkty przyznaje się za:

Co w sytuacji, gdy wnioskodawcy otrzymają taką samą ilość punktów? Wtedy pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają kobiety. W następnej kolejności o pierwszeństwie w uzyskaniu pomocy decyduje przychód bazowy w gospodarstwie.

Tekst powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 25.07.2023)