PL EN DE ES FR RU HR

Materia organiczna w glebie: czym jest i jak zwiększyć jej ilość?

materia organiczna

Materia organiczna w glebie: czym jest i jak zwiększyć jej ilość?

Materia organiczna jest kluczową częścią gleby, która wpływa na jej żyzność. Od niej zależy struktura fizyczna gruntu, aktywność i liczebność pożytecznych mikroorganizmów czy pojemność wodna gleby. Ilość materii organicznej w przekłada się więc na późniejsze plonowanie roślin. Zatem kluczowe staje się pytanie: jak zwiększyć ilość materii organicznej w glebie? Pomogą Ci w tym kwasy humusowe.

Znaczenie materii organicznej w glebie

Materia organiczna to organiczna część gleby, w której skład wchodzą resztki roślinne, próchnica glebowa (nazywana też humusem) oraz żywe organizmy (bakterie, grzyby, dżdżownice itd.). W literaturze, a tym bardziej w artykułach internetowych, panuje pewien chaos – różni autorzy używają różnych pojęć i czasami jeszcze odmiennie je definiują. Najważniejsze to pamiętać, że materia organiczna jest jedną z najważniejszych części gleby i w dużej mierze decyduje o jej żyzności. Wpływa na rozmaite cechy gleby (np. jej zdolności retencyjne i sorpcyjne), dostępność składników mineralnych czy liczebność i aktywność pożytecznych mikroorganizmów.

Nawet do 80% materii organicznej stanowi próchnica i to dlatego właśnie humus uważa się za najważniejszą (i jednocześnie najżyźniejszą) warstwę gleby. Zawartość próchnicy w glebie jest zatem bezpośrednio związana z plonowaniem roślin. Uważa się, że absolutne minimum próchnicy w glebie uprawnej to 2%, ale niestety większość gruntów w Polsce ma zawartość humusu poniżej tej wartości. Spadek próchniczności gleb to niebezpieczne zjawisko, które rzutuje na produktywność gleb i może doprowadzić do poważnego problemu we współczesnym rolnictwie.

Opłakany stan gleb w Polsce

Według danych z 2015 roku średnia zawartość humusu w gruntach przeznaczonych do użytku rolnego w Polsce to zaledwie 1,96%, a mediana 1,68%. Nawet 70% wszystkich gleb ma poziom próchnicy poniżej 2%, czyli wartości wyznaczonej jako minimalna, aby glebę można było uznać za urodzajną. To zatrważające dane, które pokazują, że grunty rolne w Polsce znajdują się w opłakanym stanie. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele, od nieodpowiedniej praktyki agronomicznej po zmiany klimatyczne negatywnie wpływające na glebę.

W poszczególnych województwach zasobność gleb w humus jest zróżnicowana i w niektórych rejonach sytuacja nie jest taka zła. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że ogólnopolski trend daje poważne powody do obaw. Nadzieję na poprawę dają nowoczesne stymulatory wzrostu oparte na kwasach humusowych, takie jak FLORAHUMUS.

Kwasy humusowe: „czarne złoto” przyszłością rolnictwa?

Kwasy humusowe to organiczne związki będące głównym składnikiem próchnicy (humusu) glebowej (stąd nazywane są również substancjami/związkami próchnicznymi). Powstają w skomplikowanych procesach przemiany materii organicznej i mają liczne pozytywne właściwości. Wpływają na strukturę gleby i jej właściwości fizyczne, a także optymalizują zachodzące w niej procesy biologiczne i chemiczne. Przyczyniają się do zwiększania liczebności pożytecznych mikroorganizmów oraz są pokaźnym źródłem węgla organicznego. Mają ogromny pozytywny wpływ na żyzność gleby. Z tego względu (oraz z powodu swojego koloru) często nazywa się je „czarnym złotem”. Niestety, powstawanie związków próchnicznych to proces długotrwały i żmudny. Można jednak pozyskiwać je z węgla brunatnego i tworzyć z nich nowoczesne stymulatory wzrostu roślin. Dzięki nim można zwiększać ilość kwasów humusowych w glebie i w ten sposób poprawiać jej żyzność.

Zastosuj kwasy humusowe i zwiększ ilość materii organicznej w glebie!

Kwasy humusowe usprawniają proces powstawania próchnicy glebowej, ponieważ zwiększają ilość węgla organicznego w gruncie. Ponadto stanowią pożywkę dla mikroorganizmów, które biorą udział w procesach przemiany resztek zwierzęcych i roślinnych w materię organiczną. Wszystko to sprawia, że gleba staje się żyźniejsza, a rośliny prężnie się rozwijają. Co więcej, kwasy humusowe są ekologiczne i mają szerokie zastosowanie. Nadają się do ogrodów, dużych upraw, sadów i ozdobnych roślin doniczkowych. Krótko mówiąc, substancje humusowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzeba urodzajnej gleby, pełnej materii organicznej i mikroorganizmów.